خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

معافیت مالیاتی هنرمندان

اصحاب فرهنگ و هنر یکی از مطالبات خود را از نمایندگان مجلس آینده،‌ معافیت مالیاتی هنرمندان عنوان کردند.