خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

تولید پویانمایی بچه زرنگ ۲

پویانمایی بچه زرنگ ۲ مراحل پیش تولید خود را آغاز کرده است.