خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

مصلحت فیلمی که مخاطبان پسندیدند

فروش فیلم مصلحت به ۶ میلیارد تومان رسید.