خبرها و رویدادهای سینمایی ایران و جهان

لوپتوی ایرانی در کشورهای عربی

پویانمایی لوپتو هم اکنون در سینما‌های کشور لبنان در حال نمایش است.